Home » Liefde

                                    Liefde

 

De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel
vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken
en rekent het kwaad niet aan.

1 Korintiërs 13:4-5

 

 Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

1 Korintiërs 16:14

 

Heb elkaar vóór alles innig lief,
want liefde bedekt tal van zonden.

1 Petrus 4:8  

 

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde,
want wie de ander liefheeft,
heeft de gehele wet vervuld.

Romeinen 13:8  

 

Zijn woede duurt een oogwenk,

zijn liefde een leven lang,

met tranen slapen we 's avonds in,

's morgens staan we juichend op.

Psalm 30:6

 

Liefdevol en genadig is de HEER,

hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Psalm 103:8

 

Het op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'
Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.

Marcus 12:31

 

Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,

zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

Psalm 103:13 

 

Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven,

al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn –

had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

1 Korintiërs 13:3

 

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad,

maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden

om verzoening te brengen voor onze zonden.

1 Johannes 4:10

 

Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,

’s nachts klinkt een lied in mij op,

een gebed tot de God van mijn leven.

Psalm 42:9

 

En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich

voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

Efeziërs 5:2

 

En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.

Matteüs 5:44

 

De liefde berokkent uw naaste geen kwaad,
dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Romeinen 13:10

 

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard:
God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden,

opdat we door hem zouden leven.

1 Johannes 4:9

 

De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God,

lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht

en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.'

Lucas 10:27

 

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel

en met heel uw verstand en met heel uw kracht.

Marcus 12:30

 

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief.

Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen,

en ik zal mij aan hem bekendmaken.

Johannes 14:21

 

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven,

maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

2 Timoteüs 1:7

 

Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen:

dat we elkaar moeten liefhebben.

1 Johannes 3:11

 

"Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden,
maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?"
(1 Johannes 3:17)

  

"Schuw de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtigheid,
naar trouw, naar liefde en vrede met hen,
die de Here aanroepen uit een rein hart…"
(2 Timotheüs 2:22)

 

"Niemand schatte je gering om uw jeugdige leeftijd,
maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde,
in geloof en in reinheid..." (1 Timotheüs 4:12)

 

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap,
vrede, lankmoedigheid (geduld), vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing…"
(Galaten 5:22)

 

"God is liefde, en wie in de liefde blijft,
blijft in God en God blijft in hem…"
(1 Johannes 4:16b)

  

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft…"
(Johannes 3:16)

 

"Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet;
ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten…" (1 Johannes 3:16-17)

 

"Er is de liefde geen vrees (angst), maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit;
want vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad…"
(1 Johannes 4:18-19)

 

"Zoals de Vader Mij (Jezus) heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.
Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de
geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde…"
(Johannes 15:9-10)

 

"En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen.
Dit is het gebod, zoals je het van het begin gehoord hebt,
dat je daarin moet wandelen…"
(2 Johannes 1:6)

  

"Geliefden, laat ons elkaar liefhebben, want de liefde is uit God, en een ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad, en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God gezien; als wij elkaar liefhebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt…"     (1 Johannes 4:7-12)

 

"Als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. Zij doet niet evenwichtig en is niet trots; zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd; zij neemt niemand iets kwalijk; zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand…"
(1 Korinthe 13:2-4,6-7)

 

 

"Want sterk als de dood is de liefde. Onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed van de Heer. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen…"
(Hooglied 8:6b-7)

 

"Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid,
of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?"  
(Romeinen 8:35+39)

 

"Dit is een nieuwe opdracht die Ik u geef: heb liefde voor elkaar.
Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor u heb. Aan de onderlinge liefde
zullen de mensen zien dat u mijn discipelen bent…"   
  (Johannes 13:34-35)

 

"Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft,
de liefde des Vaders is niet in hem…"     (1 Johannes 2:15

 

"Ik zeg dat u net zoveel van elkaar moet houden als Ik van u gehouden heb. Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde. U bent mijn vrienden als u doet wat Ik zeg. Ik noem u niet langer slaven, want een heer neemt zijn slaven niet in vertrouwen. Maar Ik noem u vrienden, omdat Ik u alles heb verteld wat Ik van mijn Vader gehoord heb…"      (Johannes 15:12-15)

 

"De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden;
Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel…"     (Sefanja 3:17)

  

"Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest,

die ons gegeven is…"     (Romeinen 5:5)

 

"En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie;
maar de meeste van deze is de liefde…"     (1 Korinthiërs 13:13)

 

"Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals,
schrijf ze op de tafel van uw hart…"     (Spreuken 3:3)

 

Deze pagina is een onderdeel van
de website: "godgelooftinmij"


.......